7 Pokemon mới từ Footage Pokemon Sun & Moon

Footage mới https://www.youtube.com/watch?v=NTt65qAkR84

_________________________________

Tapu koko

Kapu Kokeko (カプ · コケコ)

Electric/Fairy

Elekimaker (Ability): Khiến sàn đấu trở thành Electric Terrain

http://serebii.net/smleak7.jpg

_________________________________

Charjabug

Tendjimushi (テンヂムシ)

Bug/Electric

Ability: ??

http://serebii.net/smleak6.jpg

_________________________________

Vikavolt

Kuwaganoso (クワガノソ)

(Hình thái tiến hóa của Charjabug)

Bug/Electric

Ability: ??

http://serebii.net/smleak3.jpg

_________________________________

Drampa

Jiiron (ジーロン)

Normal/Dragon

Ability: Frenzy (Tăng Sp.Atk khi được kích hoạt)

http://serebii.net/smleak1.jpg

_________________________________

Bruxish

Water/Psychic

Ability: Dazzle (Ngăn những move có +Prior. đánh trúng Pokemon mang Ability này)

http://serebii.net/smleak5.jpg

_________________________________

Cutiefly

Aburii (アブリー)

Bug/Fairy

http://serebii.net/smleak4.jpg

_________________________________

Togedemaru

 Togedemaru (トゲデマル)

(Như mọi Gen, một Pokemon hệ Điện dựa có dáng mặt dựa trên Pikachu)

Electric/Steel

Ability: Lightning Rod

http://serebii.net/smleak2.jpg