Kent

#229 Hellgar

  • Kent 
 ← Delvil     Kingdra → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] ヘルガー Hellgar Houndoom Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#229 Hellgar

#228 Delvil

  • Kent 
 ← Airmd     Hellgar → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] デルビル Delvil Houndour Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#228 Delvil

#227 Airmd

  • Kent 
 ← Mantain     Delvil → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] エアームド Airmd Skarmory Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#227 Airmd

#226 Mantain

  • Kent 
 ← Delibird     Airmd → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] マンタイン Mantain Mantine Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#226 Mantain

#225 Delibird

  • Kent 
 ← Okutank     Mantain → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] デリバード Delibird Delibird Đực ♂: 50 %… Đọc tiếp »#225 Delibird

#224 Okutank

  • Kent 
 ← Teppouo     Delibird → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] オクタン Okutank Octillery Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#224 Okutank

#223 Teppouo

  • Kent 
 ← Sunnygo     Okutank → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] テッポウオ Teppouo Remoraid Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp »#223 Teppouo

#222 Sunnygo

  • Kent 
 ← Inomoo     Teppouo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] サニーゴ Sunnygo Corsola Đực ♂: 25 % Cái ♀: 75… Đọc tiếp »#222 Sunnygo

#221 Inomoo

  • Kent 
 ← Urimoo     Sunnygo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] イノムー Inomoo Piloswine Đực ♂: 50 % Cái ♀: 50 % [simple_tooltip… Đọc tiếp »#221 Inomoo

#220 Urimoo

  • Kent 
 ← Magcargot     Inomoo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] ウリムー Urimoo Swinub Đực ♂: 50 % Cái ♀: 50 % [simple_tooltip… Đọc tiếp »#220 Urimoo