Pokemon Papercraft

#809Melmetal

  • Ri 
Melmetal 01 Tải xuống Cao: 19.9 cm Rộng: 33.6 cm Sâu: 25.8 cm Số trang: 12 Độ khó: 5/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#808Meltan

  • Ri 
Meltan 01 Tải xuống Cao: 16.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 10.0 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#796Xurkitree

  • Ri 
Xurkitree 01 Tải xuống Cao: 40.0 cm Rộng: 48.0 cm Sâu: 21.7 cm Số trang: 13 Độ khó: 10/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#627Rufflet

  • Ri 
Crawdaunt 01 Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 13.6 cm Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#463Lickilicky

  • Ri 
Lickilicky 01 Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 19.6 cm Số trang: 5 Độ khó: 4/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

Guzma

  • Ri 
Guzma 01 Tải xuống Cao: 30.0/60.0 cm Rộng: 16.6/33.1 cm Sâu: 15.4/30.7 cm Số trang: 7/22 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#782Jangmo-o

  • Ri 
Jangmo-o 01 Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 16.5 cm Số trang: 4 Độ khó: 4/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#412Burmy

  • Ri 
Burmy Plant 01 Tải xuống Cao: 16.0 cm Rộng: 8.5 cm Sâu: 7.7 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật Burmy Sandy 01 Tải… Đọc tiếp#412Burmy »

#436Bronzor

  • Ri 
Bronzor 01 Tải xuống Cao: 12.0 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 3.2 cm Số trang: 2 Độ khó: 2/10 Thiết kế: Javierini Mẹo: Chưa cập nhật

#568Trubbish

  • Ri 
Trubbish 01 Tải xuống Cao: 12.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 8.0 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: PMF Mẹo: Chưa cập nhật