Zukan

#229 Hellgar

  • Kent 
 ← Delvil     Kingdra → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] ヘルガー Hellgar Houndoom Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#229 Hellgar »

#228 Delvil

  • Kent 
 ← Airmd     Hellgar → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] デルビル Delvil Houndour Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#228 Delvil »

#227 Airmd

  • Kent 
 ← Mantain     Delvil → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] エアームド Airmd Skarmory Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#227 Airmd »

#226 Mantain

  • Kent 
 ← Delibird     Airmd → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] マンタイン Mantain Mantine Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#226 Mantain »

#225 Delibird

  • Kent 
 ← Okutank     Mantain → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] デリバード Delibird Delibird Đực ♂: 50 %… Đọc tiếp#225 Delibird »

#224 Okutank

  • Kent 
 ← Teppouo     Delibird → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] オクタン Okutank Octillery Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#224 Okutank »

#223 Teppouo

  • Kent 
 ← Sunnygo     Okutank → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] テッポウオ Teppouo Remoraid Đực ♂: 50 % Cái ♀:… Đọc tiếp#223 Teppouo »

#222 Sunnygo

  • Kent 
 ← Inomoo     Teppouo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] サニーゴ Sunnygo Corsola Đực ♂: 25 % Cái ♀: 75… Đọc tiếp#222 Sunnygo »

#221 Inomoo

  • Kent 
 ← Urimoo     Sunnygo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] イノムー Inomoo Piloswine Đực ♂: 50 % Cái ♀: 50 % [simple_tooltip… Đọc tiếp#221 Inomoo »

#220 Urimoo

  • Kent 
 ← Magcargot     Inomoo → Tên tiếng Nhật Tên tiếng Anh Tỉ lệ giới tính [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] ウリムー Urimoo Swinub Đực ♂: 50 % Cái ♀: 50 % [simple_tooltip… Đọc tiếp#220 Urimoo »