Download Pokemon Game

  • admin 

Lưu ý: Tất cả các game ở đây đều là bản tiếng Anh do Pokemonviet.com sưu tầm và upload lại. Những game chưa có giả lập sẽ không được upload. Game chơi được hay không, mượt hay chậm còn tùy thuộc vào cấu hình máy tính hoặc điện thoại của bạn. Các bản game chính thống

 Hình ảnh Game
Pokémon Red Năm sản xuất: 1996 Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Blue Năm sản xuất: 1996 Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Yellow Năm sản xuất: 1998 Hệ máy: Game Boy

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Gold Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Silver Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Crystal Năm sản xuất: 2000 Hệ máy: Game Boy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Ruby Năm sản xuất: 2002 Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Sapphire Năm sản xuất: 2002 Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Emerald Năm sản xuất: 2004 Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Fire Red Năm sản xuất: 2004 Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Leaf Green Năm sản xuất: 2004 Hệ máy: Game Boy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance hoặc No$GBA Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Diamond Năm sản xuất: 2006 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Pearl Năm sản xuất: 2006 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Platinum Năm sản xuất: 2008 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Heart Gold Năm sản xuất: 2009 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Soul Silver Năm sản xuất: 2009 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Black Năm sản xuất: 2010 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon White Năm sản xuất: 2010 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Black 2 Năm sản xuất: 2012 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon White 2 Năm sản xuất: 2012 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
  Các game ngoại truyện
 Hình ảnh Game
Pokémon Stadium Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Stadium 2 Năm sản xuất: 2000 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Battle Revolution Năm sản xuất: 2006 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Colosseum Năm sản xuất: 2003 Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập trên PC: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon XD: Gale of Darkness Năm sản xuất: 2005 Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập trên PC: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Box: Ruby & Sapphire Năm sản xuất: 2003 Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
My Pokémon Ranch Năm sản xuất: 2008 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Hey You, Pikachu! Năm sản xuất: 1998 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Channel Năm sản xuất: 2003 Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
PokéPark Wii: Pikachu’s Adventure Năm sản xuất: 2009 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
PokéPark 2: Wonders Beyond Năm sản xuất: 2012 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team Năm sản xuất: 2005 Hệ máy: Gameboy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team Năm sản xuất: 2005 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time Năm sản xuất: 2007 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness Năm sản xuất: 2007 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky Năm sản xuất: 2009 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger Năm sản xuất: 2006 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger: Shadow of Almia Năm sản xuất: 2008 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Ranger: Guardian Signs Năm sản xuất: 2010 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Pinball Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire Năm sản xuất: 2003 Hệ máy: Gameboy Advance

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Puzzle League Năm sản xuất: 2000 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Puzzle Challenge Năm sản xuất: 2000 Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Trading Card Game Năm sản xuất: 1998 Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Card GB2 Here Comes Team GR! Năm sản xuất: 2001 Hệ máy: Gameboy Color

Download giả lập trên PC: Visual Boy Advance Download giả lập trên Android: My Boy! Free – GBA Emulator Download game: Fshare Mega.nz
Super Smash Bros. Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Super Smash Bros. Melee Năm sản xuất: 2001 Hệ máy: Nintendo Gamecube

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Super Smash Bros. Brawl Năm sản xuất: 2008 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Rumble Năm sản xuất: 2005 Hệ máy: Wii

Download giả lập: Dolphin win32Dolphin win64 Download giả lập trên Android: Dolphin Emulator Alpha Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Trozei! Năm sản xuất: 2014 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Snap Năm sản xuất: 1999 Hệ máy: Nintendo 64

Download giả lập trên PC: Project 64 Download giả lập trên Android: N64oid Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Dash Năm sản xuất: 2004 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Learn With Pokémon Typing Adventure Năm sản xuất: 2011 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz
Pokémon Conquest Năm sản xuất: 2012 Hệ máy: Nintendo DS

Download giả lập trên PC: No$GBA hoặc DeSmuME win32 – DeSmuME win64 Download giả lập trên Android: DraStic Download game: Fshare Mega.nz