Pokemon Move – Karate Chop

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
からてチョップ Karate Chop Không Thủ Đao
Hệ:  (trước gen II là hệ Normal) PP: 25 (max 40) Power: 50
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Tăng tỉ lệ chí mạng
Mô tả: Các mục tiêu bị tấn công bằng đòn chặt cực nhanh, và tăng tỉ lệ chí mạng lên.

Game

Khả Năng Học

Tăng level

STT Pokémon Hệ Level
I II III IV V VI VII
056 Mankey Mankey
FightingIC Big.png 15 15 15RSE
11FRLG
13 13 13 8
057 Primeape Primeape
FightingIC Big.png 1, 15 15 15RSE
11FRLG
13 13 13 8
066 Machop Machop
FightingIC Big.png 1 13 13 10 10 10XY
7ORAS
7
067 Machoke Machoke
FightingIC Big.png 1 15 13 10 1, 10 1, 10XY
1, 7ORAS
1, 7
068 Machamp Machamp
FightingIC Big.png 1 15 13 10 1, 10 1, 10XY
1, 7ORAS
1, 7
539 Sawk Sawk
FightingIC Big.png         25 25 17
674 Pancham Pancham
FightingIC Big.png           12 12
675 Pangoro Pangoro
FightingIC Big.png
DarkIC Big.png
          12 12
701 Hawlucha Hawlucha
FightingIC Big.png
FlyingIC Big.png
          4 4

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Nhóm trứng bố mẹ Khả năng
II III IV V VI VII
239 Elekid Elekid
ElectricIC Big.png Human-Like
240 Magby Magby
FireIC Big.png Human-Like

Anime

Hình trong anime
Ash Hawlucha Karate Chop.png Machop Karate Chop.png Stephan Sawk Karate Chop.png Chuck Machoke Karate Chop.png