Pokemon Move – Karate Chop

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
からてチョップ Karate Chop Không Thủ Đao
Hệ:  (trước gen II là hệ Normal) PP: 25 (max 40) Power: 50
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Tăng tỉ lệ chí mạng
Mô tả: Các mục tiêu bị tấn công bằng đòn chặt cực nhanh, và tăng tỉ lệ chí mạng lên.

Game

Khả Năng Học

Lên cấp

STT Pokémon Hệ Gen
          I                     II                   III                    IV                    V                     VI                    VII          
056 Mankey Mankey
FightingIC Big.png 15 15 15
11
13 13 13 8
057 Primeape Primeape
FightingIC Big.png 1, 15 15 15
11
13 13 13 8
066 Machop Machop
FightingIC Big.png 1 13 13 10 10 10
7
7
067 Machoke Machoke
FightingIC Big.png 1 15 13 10 1, 10 1, 10
1, 7
1, 7
068 Machamp Machamp
FightingIC Big.png 1 15 13 10 1, 10 1, 10
1, 7
1, 7
539 Sawk Sawk
FightingIC Big.png         25 25 17
674 Pancham Pancham
FightingIC Big.png           12 12
675 Pangoro Pangoro
FightingIC Big.pngdark.png (32×14)           12 12
701 Hawlucha Hawlucha
FightingIC Big.pngflying.png (32×14)           4 4

 

 

 

 

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Egg Move
          II                     III                     IV                     V                     VI                     VII          
239 http://pokemonviet.com/spm/57.gif Elekid
electric.png (32×14)
240 http://pokemonviet.com/spm/56.gif Magby
http://pokemonviet.com/type/electric.png

 

 

Anime

Hình trong anime