Pokemon Move – Comet Punch

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
れんぞくパンチ Consecutive Punch  Liên Hoàn Đấm
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 18
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn đấm 2 lần, 33,3% đấm 3 lần, 16,7% đấm 4 lần, 16,7% đấm 5 lần
Mô tả: Mục tiêu bị đấm liên tục, từ 2 đến 5 lần.

Game

Khả Năng Học

Lên cấp

STT Pokémon Hệ Gen
          I                    II                    III                      IV                     V                     VI                     VII           
107 Hitmonchan Hitmonchan
fight.png (32×14) 1 1 1 1 1 1 1, TH
115 Kangaskhan Kangaskhan
normal.png (32×14) 1 1 1 1 1 1 1
165 Ledyba Ledyba
bug.png (32×14)flying.png (32×14)   15 15 9 9 9 22
166 Ledian Ledian
bug.png (32×14)flying.png (32×14)   15 15 9 1, 9 1, 9 24
674 Pancham Pancham
fight.png (32×14)           15 15
675 Pangoro Pangoro
fight.png (32×14)dark.png (32×14)           15 15
794 Buzzwole Buzzwole
bug.png (32×14)fight.png (32×14)             7

 

 

 

 

 

Lai tạo

STT Pokémon Hệ Gen
          II                     III                      IV                      V                      VI                     VII           
532 Timburr Timburr
fight.png (32×14)      

 

 

 

 

 

Anime

Hình trong anime