Pokemon move – Wing Attack

  • admin 

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa つばさでうつ Wing attack Tấn công bằng cánh Hệ:   PP: 35 (tối đa 56) Power: 60 Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý   Hiệu ứng: Không có Mô tả: Dùng cánh tấn công đối thủ và gây sát thương                                                                                                                                                               

Game

Khả năng học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI VII

  36  36  36  36  36  1(Tiến hóa)
28 29 25 33 37 37 37
31 33 27 37 37 37 37
31 33 27 38 38 38 38
28 27 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13
32 30 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13

50

30 26 21 21 21 21
1 1 1 1 1 1 1

  1 1 1 1 1 1
  55 55 55 55 55

1

(Tiến hóa)

  30 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13
  37

43

39

Tùy game

43 43 43 43
      15 15 15 15
  40 36 22

22

14

Tùy game

14 14
    13 13 13 13 13
    13 13 13 13 13
    13 11

22

14 

Tùy game

9

8

Tùy game

8
    1,13 1,11

1,11

1,9

Tùy game

1,9 1,8
      9 9 9 9
      9 9 9 9
      1,9 1,9 1,9 1,9
      1 1 1 1
      22

22

14

Tùy game

14 14
        1 1 1
        1 1 1
        9 9 9
        1,9 1,9 1,9
        10 10 10
        1,10 1,10 1,10
          8 8
          16 16
          16 16

 

Anime

Hình trong anime