Pokemon Move – Whirlwind

 
Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa ふきとばし Whirlwind
 Tuyền phong
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: — Xác suất: —% Thuộc tính: Trạng thái    Hiệu ứng:  Mô tả: Buộc mục tiêu phải rời khỏi trận đấu và thay thế bằng Pokemon khác của nhà huấn luyện

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI VII
 

23[tooltip tiptext=”Yellow version”],[/tooltip] 26[tooltip tiptext=”Red, Green and Blue”]-[/tooltip]

23 23 22 22 22 29
19 21 19 17 17 17 17
  21  23  20 17 17 17 17
  21  23 20 17 17 17 17
    77 1 1 1 1 1
  77  1 1 1 1 1
    27  27 27 27[tooltip tiptext=”X and Y”],[/tooltip] 21[tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire”]-[/tooltip] 21
    27  27 27 27[tooltip tiptext=”X and Y”],[/tooltip] 21[tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire”]-[/tooltip] 21
     53 54 54 1, 48[tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire”],[/tooltip] 54[tooltip tiptext=”X and Y”]-[/tooltip] 1, 48
     27 27 27 21[tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire”],[/tooltip] 27[tooltip tiptext=”X and Y”]-[/tooltip]  21
        14 14 14

Anime

Hình trong anime