Pokemon Move – Comet Punch

Comet Punch VI.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
れんぞくパンチ Consecutive Punch  Liên Hoàn Đấm
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 18
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn đấm 2 lần, 33,3% đấm 3 lần, 16,7% đấm 4 lần, 16,7% đấm 5 lần
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Tăng level

# Pokémon Types Egg Groups Level
I II III IV V VI VII
107 Hitmonchan Hitmonchan
FightingIC Big.png Human-Like 1 1 1 1 1 1 1, Evo.
115 Kangaskhan Kangaskhan
NormalIC Big.png Monster 1 1 1 1 1 1 1
165 Ledyba Ledyba
BugIC Big.png
FlyingIC Big.png
Bug   15 15 9 9 9 22
166 Ledian Ledian
BugIC Big.png
FlyingIC Big.png
Bug   15 15 9 1, 9 1, 9 24
674 Pancham Pancham
FightingIC Big.png Field Human-Like           15 15
675 Pangoro Pangoro
FightingIC Big.png
DarkIC Big.png
Field Human-Like           15 15
794 Buzzwole Buzzwole
BugIC Big.png
FightingIC Big.png
Undiscovered             7

Lai tạo

# Pokémon Types Parent
Egg Groups
Egg Move
II III IV V VI VII
532 Timburr Timburr
FightingIC Big.png Human-Like      

Anime

Hình trong anime
Kyle Hitmonchan Comet Punch.png Ledian Comet Punch.png