Pokemon Move – Comet Punch

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
れんぞくパンチ Consecutive Punch  Liên Hoàn Đấm
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 18
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn đấm 2 lần, 33,3% đấm 3 lần, 16,7% đấm 4 lần, 16,7% đấm 5 lần
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
  15 15 9 9 9
  15 15 9 1, 9 1, 9
15
   15

Anime

Hình trong anime
Kyle Hitmonchan Comet Punch.png Ledian Comet Punch.png