Pokemon Move – Double Slap

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
おうふくビンタ Round Trip Slap Liên Hoàn Tát
Hệ: PP: 10 (max 16) Power: 15
Xác suất: 85% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: 33,3% Liên hoàn tát 2 lần, 33,3% tát 3 lần, 16,7% tát 4 lần, 16,7% tát 5 lần
Mô tả: Mục tiêu sẽ bị tát liên tục, trước và sau, từ 2 đến 5 lần

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
18 13 13 13 10 10
1 1 1 1 1 1
  24 24 24 24 25 25XY

28Omega Ruby and Alpha Sapphire

  1 24 24 24 1 1
25 19 19  19  15 15
26 19 19 19 15 15
  1 19 19 19 1 1
1Red, Green and Blue;12Y 17 17 17 12 12
  31 21 17Ruby and Sapphire và Emerald;15FireRed and LeafGreen 15 15Black and White;11Black and White 2 11
  23 21 21 21 15 15
19 19 19 1 1
13 13 13 12 12
15 15 15 15XY

16Omega Ruby and Alpha Sapphire

1 1 1 1
   15 15Black and White;11Black and White 2 11
   10 10XY 17Omega Ruby and Alpha Sapphire
14 14
14 14
13 13
14 14
14 14
14 14
13 13
17 17
17 17
10

Anime

Hình trong anime
Clefairy leader DoubleSlap.png May Skitty DoubleSlap.png Nurse Joy Chansey DoubleSlap.png Katharine Gothita DoubleSlap.png