Pokemon Move – Fire Punch

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
ほのおのパンチ Flame Punch  Cú Đấm Lửa
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 75
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: 10% gây nên tình trạng bị đốt
Mô tả: Đối phương bị đấm bởi cú đấm lửa. Có thể gây nên tình trạng bị đốt cho đối thủ

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
33 26 26 31 36 36
43 1, 19 1, 19 28 38Black and White;29Black and White 2 29
  1 1 1
1 1 1
19 19 28 34Black and White;29Black and White 2 29
  1 1 1 1
  1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
28 38Black and White;29Black and White 2 29
1 1 1
1 1 1
22 22
22 22

Anime

Hình trong anime
Blaine Magmar Fire Punch.png Candice Medicham Fire Punch.png Volkner Electivire Fire Punch.png Chili Pansear Fire Punch.png