Pokemon Move – Karate Chop

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
からてチョップ Karate Chop Không Thủ Đao
Hệ:  (trước gen II là hệ Normal) PP: 25 (max 40) Power: 50
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: Tăng tỉ lệ chí mạng
Mô tả: Các mục tiêu bị tấn công bằng đòn chặt cực nhanh, và tăng tỉ lệ chí mạng lên.

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
15 15 15Ruby and Sapphire và Emerald;11FireRed and LeafGreen 13 13 13
1, 15 15 15Ruby and Sapphire và Emerald;11FireRed and LeafGreen 13 13 13
1 13 13 10 10 10XY

7ORAS

1 15 13 10 1, 10 1, 10XY

1, 7ORAS

1 15 13  10  1, 10 1, 10XY

1, 7ORAS

25  25
 12
  12
  4

Anime

Hình trong anime
Ash Hawlucha Karate Chop.png Machop Karate Chop.png Stephan Sawk Karate Chop.png Chuck Machoke Karate Chop.png