Pokemon Move – Pound (Chưa xong)

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
はたく Strike Phách đả
Hệ:   PP: 35 (tối đa 56) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng: Không có
Mô tả: Tấn công đối thủ và gây sát thương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Game

Khả năng học 

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI VII

 

  36  36  36  36  36  1(Tiến hóa)
  28 29 25 33 37 37 37
  31 33 27 37 37 37 37
  31 33 27 38 38 38 38
  28 27 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13
  32 30 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13
 

50

30 26 21 21 21 21
  1 1 1 1 1 1 1

 

  1 1 1 1 1 1
    55 55 55 55 55

1

(Tiến hóa)

    30 21 17

17

15

Tùy game

15

13

Tùy game

13
    37

43

39

Tùy game

43 43 43 43
          15 15 15 15
      40 36 22

22

14

Tùy game

14 14
        13 13 13 13 13
        13 13 13 13 13
        13 11

22

14 

Tùy game

9

8

Tùy game

8
        1,13 1,11

1,11

1,9

Tùy game

1,9 1,8
          9 9 9 9
          9 9 9 9
          1,9 1,9 1,9 1,9
          1 1 1 1
          22

22

14

Tùy game

14 14
            1 1 1
            1 1 1
            9 9 9
            1,9 1,9 1,9
            10 10 10
            1,10 1,10 1,10
              8 8
              16 16
              16 16