Pokemon Abilities

Ghi chú: Tên Việt hóa được dịch theo tên move tiếng Nhật nên có thể không giống với tên tiếng Anh. Nhấn vào tên move để xem chi tiết hơn.

STT Tên tiếng Anh Tên Việt hóa Thế hệ Đơn Đôi Ẩn
Cacophony   III 0 0 0
001 Stench   III 0 6 1
002 Drizzle   III 1 1 1
 003 Speed Boost    III  2 2 8
004 Battle Armor   III 3 4 2