Pokemon Move – Ice Punch

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
れいとうパンチ Freezing Punch Cú đấm băng giá
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 75
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý  
Hiệu ứng:
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
38 26 26 31 36 36
31 25 25 18  18 18
    1 1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1

Anime

Hình trong anime
 Brycen Beartic Ice Punch.png Volkner Electivire Ice Punch.png Lorelei Jynx Ice Punch.png