Pokemon Move – Thunder Punch

Thunder Punch.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa かみなりパンチ Thunder Punch

 Cú đấm sấm sét
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 75 Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý   Hiệu ứng:  Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
43 26 26 31 26 36
42 1, 9 1, 9 28 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]29[/tooltip]  29
      1 1 1
  30 30 30 30 30
  9 9 28 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]36[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]29[/tooltip] 29
    1 1 1 1
      1 1 1
      28 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]29[/tooltip] 29
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1

Anime

Hình trong anime
Ellie Ampharos ThunderPunch.png Gary Electivire ThunderPunch.png Conway Dusknoir ThunderPunch.png Drake Electabuzz ThunderPunch.png