Pokemon Move – Scatch

Scratch.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa ひっかく Scratch

 Cào
Hệ: PP: 35 (max 56) Power: 40 Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý   Hiệu ứng:  Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
8 8 1 1 1 1
1, 8 8 1 1 1 1
1, 8 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
    1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
      5 5 5
      1, 5 1, 5 1, 5
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
          1
          1
          1
          1
          1
          1
          1

Anime

Hình trong anime
Serena Fennekin Scratch.png Ash Chimchar Scratch.png Cress Panpour Scratch.png Iris Axew Scratch.png