Pokemon Move – Vice Grip

ViceGrip V.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa はさむ Clamp  Kẹp Hệ: PP: 30 (max 48) Power: 55 Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý   Hiệu ứng:  Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
20 12 12 5 5 5
1, 20 1, 12 1, 12 1, 5 1, 5 1, 5
1 1 1 1 1 1
    21 21 21

[tooltip tiptext=”XY”]21[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]17[/tooltip]

    10 10 10

[tooltip tiptext=”XY”]10[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]7[/tooltip]

    1, 10 1, 10 1, 10

[tooltip tiptext=”XY”]1, 10[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]1, 7[/tooltip]

        1 1
        1 1
        1 1
        1 1
          9
          9

Anime

Hình trong anime
Rodman Clauncher Vice Grip.png Ash Corphish ViceGrip.png Ash Kingler ViceGrip.png Ash Krabby ViceGrip.png