Pokemon Move – Guillotine

Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa ハサミギロチン Pincer Guillotine  Máy chém Hệ: PP: 5 (max 8) Power: — Xác suất:** Thuộc tính: Vật lý   Hiệu ứng:  Mô tả:

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
25  27 34 31 31 31
1, 25  27 38 37 37 37
  30 31  37 47 47

[tooltip tiptext=”XY”]47[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]50[/tooltip]

  49 52 45 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]45[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]55[/tooltip] 55
    [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]44[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]46[/tooltip] 53 53

[tooltip tiptext=”XY”]53[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]48[/tooltip]

      [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]52[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]56[/tooltip] 65 65

[tooltip tiptext=”XY”]1, 65[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]54[/tooltip]

      45 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”]49[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]55[/tooltip]  1, 55
        51 50
        54 54
        58 58
          62 62
        71 1, 71
        61 1, 61
               

Anime

Hình trong anime
Morrison Gligar Guillotine.png Paul Gliscor Guillotine.png Georgia Pawniard Guillotine.png Durant Guillotine.png