Pokemon Move – Razor Wind

Razor Wind V.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
かまいたち Razor Wind
 Phong đao / Đao gió
Hệ: PP: 10(max 16) Power: 80
Xác suất: 100%

Thuộc tính:

Đặc biệt
 
Hiệu ứng:
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
      33 33 33
       33 33 33
    37 37 37 37XY 20Omega Ruby and Alpha Sapphire
    17 17 17Ruby and Sapphire và Emerald;57FireRed and LeafGreen 1, 57XY 49Omega Ruby and Alpha Sapphire
      45 45Ruby and Sapphire và Emerald;35FireRed and LeafGreen 35
      50 50Ruby and Sapphire và Emerald;41FireRed and LeafGreen 41
        32 32
        36 36
        38 38
          25
          27
          22
          22
          1
          31
          31
          1

Anime

Hình trong anime
Scyther Razor Wind.png Kenny Floatzel Razor Wind.png Drew Absol Razor Wind.png Ash Fletchling Razor Wind.png