Pokemon Move – Swords Dance

Swords Dance.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa つるぎのまい Swords Dance  Vũ điệu kiếm Hệ: PP: 20 (max 32) Power: — Xác suất: —% Thuộc tính: Trạng thái   Hiệu ứng:  Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
      1 1 1
        [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] —[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]38[/tooltip] 38
        [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] —[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]38[/tooltip]

[tooltip tiptext=”XY”] 38[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]43[/tooltip]

23 25 31 25 25 25
35 42 36 57 57 57
54 43 49 38 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]40[/tooltip] 40
      34 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]50[/tooltip] 50
  42 36 57 57 57
    25 25 25

[tooltip tiptext=”XY”] 25[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]41[/tooltip]

    10 9 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 9[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]43[/tooltip]

[tooltip tiptext=”XY”] 43[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]47[/tooltip]

    [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]37[/tooltip] 44 44

[tooltip tiptext=”XY”] 44[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]37[/tooltip]

    [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 44[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]43[/tooltip] 52 52

[tooltip tiptext=”XY”] 52[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]40[/tooltip]

    26 25  [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 25[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]33[/tooltip]

[tooltip tiptext=”XY”] 33[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]25[/tooltip]

      11 11 11
      33 37 19
     [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] —[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]78[/tooltip]   [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 78[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]29[/tooltip] 29
      34 [tooltip tiptext=”Ruby and Sapphire và Emerald”] 38[/tooltip];[tooltip tiptext=”FireRed and LeafGreen”]50[/tooltip] 50
      25 31

[tooltip tiptext=”XY”] 31[/tooltip]

[tooltip tiptext=”Omega Ruby and Alpha Sapphire”]26[/tooltip]

        41 41
        49 49
        57 57
        36 36
        42 42
        46 46
        52 52
        52 52
        46 46
        48 48
        50 50
        57 57
        63 63
        56 56
        49 49
        49 49
        49 49
        37 37
        49 49
          1
          1
          1
          1
          25
          25
          660

Anime

Hình trong anime
Farfetch'd Swords Dance.png  Tracey Scyther Swords Dance.png Paul Weavile Swords Dance.png  Korrina Lucario Swords Dance.png