Pokemon Move – Swords Dance

Swords Dance.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
つるぎのまい Swords Dance  Vũ điệu kiếm
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: —
Xác suất: —% Thuộc tính: Trạng thái  
Hiệu ứng: 
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
      1 1 1
         —Ruby and Sapphire và Emerald;38FireRed and LeafGreen 38
        Ruby and Sapphire và Emerald;38FireRed and LeafGreen 38XY 43Omega Ruby and Alpha Sapphire
23 25 31 25 25 25
35 42 36 57 57 57
54 43 49 38 38Ruby and Sapphire và Emerald;40FireRed and LeafGreen 40
      34 38Ruby and Sapphire và Emerald;50FireRed and LeafGreen 50
  42 36 57 57 57
    25 25 25 25XY 41Omega Ruby and Alpha Sapphire
    10 9 9Ruby and Sapphire và Emerald;43FireRed and LeafGreen 43XY 47Omega Ruby and Alpha Sapphire
    38Ruby and Sapphire và Emerald;37FireRed and LeafGreen 44 44 44XY 37Omega Ruby and Alpha Sapphire
    44Ruby and Sapphire và Emerald;43FireRed and LeafGreen 52 52 52XY 40Omega Ruby and Alpha Sapphire
    26 25   25Ruby and Sapphire và Emerald;33FireRed and LeafGreen 33XY 25Omega Ruby and Alpha Sapphire
      11 11 11
      33 37 19
      —Ruby and Sapphire và Emerald;78FireRed and LeafGreen   78Ruby and Sapphire và Emerald;29FireRed and LeafGreen 29
      34 38Ruby and Sapphire và Emerald;50FireRed and LeafGreen 50
      25 31 31XY 26Omega Ruby and Alpha Sapphire
        41 41
        49 49
        57 57
        36 36
        42 42
        46 46
        52 52
        52 52
        46 46
        48 48
        50 50
        57 57
        63 63
        56 56
        49 49
        49 49
        49 49
        37 37
        49 49
          1
          1
          1
          1
          25
          25
          660

Anime

Hình trong anime
Farfetch'd Swords Dance.png  Tracey Scyther Swords Dance.png Paul Weavile Swords Dance.png  Korrina Lucario Swords Dance.png