Pokemon Move – Gust

Gust.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
かぜおこし Stir Up Wind  Gió xoáy
Hệ: PP: 35(max 56) Power: 40
Xác suất: 100%

Thuộc tính:

Đặc biệt
 
Hiệu ứng:
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
Ruby and Sapphire và Emerald;28FireRed and LeafGreen 16 1 6 16 16 16
1 9 9 9 9 9
1 1, 9 1, 9 1, 9 1,9 1, 9
1  1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9
   31  31 31 31 31
   1  1 1 1 1
  31 31  22 22 22
  22 22 15Ruby and Sapphire và Emerald;9FireRed and LeafGreen 9 9
   22  22 15Ruby and Sapphire và Emerald;9FireRed and LeafGreen 9 9
    13 13 13 13XY 1, 10Omega Ruby and Alpha Sapphire
     13 13 13 13XY 1, 10Omega Ruby and Alpha Sapphire
    26 22  22 1, 22XY 17Omega Ruby and Alpha Sapphire
     1 1  1 1
      26 26 26
      1  1 1
       1 1  1
      11 11Ruby and Sapphire và Emerald;8FireRed and LeafGreen  8
      1, 11 1, 11Ruby and Sapphire và Emerald;1, 8FireRed and LeafGreen 1, 8
      17 17 17
      17 17 1, 17
      1 1 1
      1 1 1
      1 1 1
        8 8
        1, 8 1, 8
        10 10
        1 1
        1 1
        1 1
        1 1, 20
        1 1
          1
          11
          11

Anime

Hình trong anime
Ash Pidgeotto Gust.png Viola Vivillon Gust.png  Aaron Vespiquen Gust.png  Dominick Tropius Gust.png