Pokemon Move – Gust

Gust.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
かぜおこし Stir Up Wind  Gió xoáy
Hệ: PP: 35(max 56) Power: 40
Xác suất: 100% Thuộc tính:

Đặc biệt
Hiệu ứng:
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
Ruby and Sapphire và Emerald;28FireRed and LeafGreen 16 1 6 16 16 16
1 9 9 9 9 9
1 1, 9 1, 9 1, 9 1,9 1, 9
1  1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9
 31  31 31 31 31
 1  1 1 1 1
31 31  22 22 22
22 22 15Ruby and Sapphire và Emerald;9FireRed and LeafGreen 9 9
 22  22 15Ruby and Sapphire và Emerald;9FireRed and LeafGreen 9 9
13 13 13 13XY

1, 10Omega Ruby and Alpha Sapphire

 13 13 13 13XY

1, 10Omega Ruby and Alpha Sapphire

26 22  22 1, 22XY

17Omega Ruby and Alpha Sapphire

 1 1  1 1
26 26 26
1  1 1
 1 1  1
11 11Ruby and Sapphire và Emerald;8FireRed and LeafGreen  8
1, 11 1, 11Ruby and Sapphire và Emerald;1, 8FireRed and LeafGreen 1, 8
17 17 17
17 17 1, 17
1 1 1
1 1 1
1 1 1
8 8
1, 8 1, 8
10 10
1 1
1 1
1 1
1 1, 20
1 1
1
11
11

Anime

Hình trong anime
Ash Pidgeotto Gust.png Viola Vivillon Gust.png  Aaron Vespiquen Gust.png  Dominick Tropius Gust.png