Pokemon Move – Razor Wind

Razor Wind V.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
かまいたち Razor Wind
 Phong đao / Đao gió
Hệ: PP: 10(max 16) Power: 80
Xác suất: 100% Thuộc tính:

Đặc biệt
Hiệu ứng:
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
33 33 33
 33 33 33
37 37 37 37XY

20Omega Ruby and Alpha Sapphire

17 17 17Ruby and Sapphire và Emerald;57FireRed and LeafGreen 1, 57XY

49Omega Ruby and Alpha Sapphire

45 45Ruby and Sapphire và Emerald;35FireRed and LeafGreen 35
50 50Ruby and Sapphire và Emerald;41FireRed and LeafGreen 41
32 32
36 36
38 38
25
27
22
22
1
31
31
1

Anime

Hình trong anime
Scyther Razor Wind.png Kenny Floatzel Razor Wind.png Drew Absol Razor Wind.png Ash Fletchling Razor Wind.png