Pokemon Move – Swords Dance

Swords Dance.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
つるぎのまい Swords Dance  Vũ điệu kiếm
Hệ: PP: 20 (max 32) Power: —
Xác suất: —% Thuộc tính: Trạng thái
Hiệu ứng: 
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
1 1 1
 —Ruby and Sapphire và Emerald;38FireRed and LeafGreen 38
Ruby and Sapphire và Emerald;38FireRed and LeafGreen 38XY

43Omega Ruby and Alpha Sapphire

23 25 31 25 25 25
35 42 36 57 57 57
54 43 49 38 38Ruby and Sapphire và Emerald;40FireRed and LeafGreen 40
34 38Ruby and Sapphire và Emerald;50FireRed and LeafGreen 50
42 36 57 57 57
25 25 25 25XY

41Omega Ruby and Alpha Sapphire

10 9 9Ruby and Sapphire và Emerald;43FireRed and LeafGreen 43XY

47Omega Ruby and Alpha Sapphire

38Ruby and Sapphire và Emerald;37FireRed and LeafGreen 44 44 44XY

37Omega Ruby and Alpha Sapphire

44Ruby and Sapphire và Emerald;43FireRed and LeafGreen 52 52 52XY

40Omega Ruby and Alpha Sapphire

26 25   25Ruby and Sapphire và Emerald;33FireRed and LeafGreen 33XY

25Omega Ruby and Alpha Sapphire

11 11 11
33 37 19
  —Ruby and Sapphire và Emerald;78FireRed and LeafGreen 78Ruby and Sapphire và Emerald;29FireRed and LeafGreen 29
34 38Ruby and Sapphire và Emerald;50FireRed and LeafGreen 50
25 31 31XY

26Omega Ruby and Alpha Sapphire

41 41
49 49
57 57
36 36
42 42
46 46
52 52
52 52
46 46
48 48
50 50
57 57
63 63
56 56
49 49
49 49
49 49
37 37
49 49
1
1
1
1
25
25
660

Anime

Hình trong anime
Farfetch'd Swords Dance.png  Tracey Scyther Swords Dance.png Paul Weavile Swords Dance.png  Korrina Lucario Swords Dance.png