Pokemon Move – Thunder Punch

Thunder Punch.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
かみなりパンチ Thunder Punch
 Cú đấm sấm sét
Hệ: PP: 15 (max 24) Power: 75
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: 
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
43 26 26 31 26 36
42 1, 9 1, 9 28 38Ruby and Sapphire và Emerald;29FireRed and LeafGreen  29
1 1 1
30 30 30 30 30
9 9 28 36Ruby and Sapphire và Emerald;29FireRed and LeafGreen 29
1 1 1 1
1 1 1
28 38Ruby and Sapphire và Emerald;29FireRed and LeafGreen 29
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Anime

Hình trong anime
Ellie Ampharos ThunderPunch.png Gary Electivire ThunderPunch.png Conway Dusknoir ThunderPunch.png Drake Electabuzz ThunderPunch.png