Pokemon Move – Vice Grip

ViceGrip V.png Tên tiếng Nhật Tên Việt hóa
はさむ Clamp  Kẹp
Hệ: PP: 30 (max 48) Power: 55
Xác suất: 100% Thuộc tính: Vật lý
Hiệu ứng: 
Mô tả: 

Game

Khả Năng Học

Pokemon Hệ Level
I II III IV V VI
20 12 12 5 5 5
1, 20 1, 12 1, 12 1, 5 1, 5 1, 5
1 1 1 1 1 1
21 21 21 21XY

17Omega Ruby and Alpha Sapphire

10 10 10 10XY

7Omega Ruby and Alpha Sapphire

1, 10 1, 10 1, 10 1, 10XY

1, 7Omega Ruby and Alpha Sapphire

1 1
1 1
1 1
1 1
9
9

Anime

Hình trong anime
Rodman Clauncher Vice Grip.png Ash Corphish ViceGrip.png Ash Kingler ViceGrip.png Ash Krabby ViceGrip.png