#014Kakuna

  • Ri 

Kakuna 01
Tải xuống Cao: 13.6 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 7.6 cm Số trang: 3 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Làm từ trên xuống. Dán phần 18-19 vào mô hình vào lúc cuối. Nếu bạn muốn treo mẫu này lên, dán một sợi chỉ giữa phần 1 và 2.