#024Arbok

V.01
Arbok1

 • Cao: 14.5 cm
  Rộng: 11.0 cm
  Sâu: 17.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Hãy làm theo số thứ tự.
 • Download
  V.02
  arbok2
 • Cao: 21. 0 cm
  Rộng: 24.2 cm
  Sâu: 18.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  arbok3
 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 17.7 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download