#027Sandshrew

V.01
Sandshrew

 • Cao: 16.5 cm
  Rộng: 12.6 cm
  Sâu: 19.2 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Làm từ phần đầu xuống. Kết thúc ở phần đỉnh đuôi.
 • Tải xuống
  V.A.01
  sandshrew-siite
 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 18.7 cm
  Sâu: 24.3 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống
  V.A.02
 • Cao: 25.0 cm
  Rộng: 20.6 cm
  Sâu: 35.3 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Sabi96
 • Tải xuống