#027Sandshrew

  • Ri 

Sandshrew 01 Sandshrew
Tải xuống Cao: 16.5 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 19.2 cm Số trang: 7 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Làm từ phần đầu xuống. Kết thúc ở phần đỉnh đuôi.

Sandshrew 02

Tải xuống
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Sandshrew 01
sandshrew-siite
Tải xuống
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Sandshrew 02

Tải xuống
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.6 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Sabi96

Mẹo: Chưa cập nhật