#028Sandslash

  • Ri 

Sandslash 01 Sandslash
Tải xuống Cao: 19.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 21.9 cm Số trang: 9 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Brandon và POdragon

Mẹo: Làm theo số thứ tự và xem thông tin chi tiết ở trong mẫu PDF.

Alola Sandslash 01

Tải xuống
Cao: 35.0 cm Rộng: 30.4 cm Sâu: 31.0 cm
Số trang: 14 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Sabi96

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Sandslash 02

Tải xuống
Cao: 24.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chỉ cần làm theo số thứ tự. Đặc biệt cẩn thận phần cánh và móng vuốt, chúng là những phần khó nhất.