#028Sandslash

V.01
Sandslash

 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 16.0 cm
  Sâu: 21.9 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Brandon và POdragon
  Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và xem thông tin chi tiết ở trong mẫu PDF.
 • Download
  V.A.01
 • Cao: 35.0 cm
  Rộng: 30.4 cm
  Sâu: 31.0 cm
  Số trang: 14
  Độ khó: Trung bình – Khó
  Thiết kế: Sabi96
 • Download
  V.A.02
 • Cao: 24.0 cm
  Rộng: 21.1 cm
  Sâu: 23.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download