#029Nidoran♀

  • Ri 

Nidoran♀ 01 Nidoran♀ 1
Tải xuống Cao: 14.4 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 11.7 cm Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Bắt đầu từ phần miệng, hãy dán một vật nặng ở phía sau để cố định mô hình.

Nidoran♀ 02
nidoran f 2
Tải xuống
Cao: 13.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật