#029Nidoran♀

V.01
Nidoran♀ 1

 • Cao: 14.4 cm
  Rộng: 14.1 cm
  Sâu: 11.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần miệng, hãy dán một vật nặng ở phía sau để cố định mô hình.
 • Download
  V.02
  nidoran f 2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 13.3 cm
  Sâu: 14.2 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download