#030Nidorina

  • Ri 

Nidorina 01 nidorina1
Tải xuống Cao: 12.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 16.3 cm Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Nidorina 02
nidorina2
Tải xuống
Cao: 15.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Bắt đầu từ phần đầu và làm theo số thứ tự, cẩn thận với phần răng nanh và móng. Kết thúc ở phần đuôi.