#031Nidoqueen

V.01
nidoqueen1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 13.9 cm
  Sâu: 18.5 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  nidoqueen2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 16.7 cm
  Sâu: 22.3 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download