#032Nidoran♂

V.01
NidoranM 1

 • Cao: 14.1 cm
  Rộng: 15.2 cm
  Sâu: 13.1 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần miệng và kết thúc ở chân sau.
 • Download
  V.02
  nidoran m 2
 • Cao: 11.9 cm
  Rộng: 19.9 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download