#033Nidorino

  • Ri 

Nidorino 01 Nidorino1
Tải xuống Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định Số trang: 1 Độ khó: 2/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Nidorino 02
nidorino2
Tải xuống
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 6/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Hãy theo số thứ tự, bắt đầu từ phần đầu và kết thúc ở chân sau. Cẩn thận một chút với phần tai và gai.