#034Nidoking

V.01
Nidoking1

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 27.8 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 11+1
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Hãy theo số thứ tự và luôn dùng Pepakura viewer, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
 • Download
  V.02
  nidoking2
 • Cao: 21.1 cm
  Rộng: 18.9 cm
  Sâu: 32.3 cm
  Số trang: 10
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download