#034Nidoking

  • Ri 

Nidoking 01 Nidoking1
Tải xuống Cao: 20.0 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 18.0 cm Số trang: 11+1 Độ khó: 8/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Hãy theo số thứ tự và luôn dùng Pepakura viewer, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Nidoking 02
nidoking2
Tải xuống
Cao: 21.1 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật