#035Clefairy

V.01
Clefairy1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 15.6 cm
  Sâu: 20.8 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  clefairy2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 10.9 cm
  Sâu: 12.1 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  Clefairy3
 • Số trang: 2
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Antyyy
 • Download