#036Clefable

V.01
Clefable1

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 20.7 cm
  Sâu: 12.3 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.02
  clefable2
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 16.8 cm
  Sâu: 10.6 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download