#040Wigglytuff

  • Ri 

Wigglytuff 01 Wigglytuff
Tải xuống Cao: 20.5 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 9.7 cm Số trang: 4 Độ khó: 10/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Làm theo số thứ tự. Đặt vật nặng (như là đồng xu) vào chân trái để giúp mô hình đứng được.

Wigglytuff 02

Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 7+1 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Wigglytuff Chibi
Untitled
Tải xuống
Cao: 20.5 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Model game

Mẹo: Chưa cập nhật