#042Golbat

  • Ri 

Golbat 01 golbat1
Tải xuống Cao: 22.0 cm Rộng: 52.7 cm Sâu: 6.7 cm Số trang: 6 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Golbat 02
Golbat2
Tải xuống
Cao: 16.3 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Hãy theo số thứ tự. Dán vật nặng vào trong phần lưỡi để giúp mô hình đứng được.

Golbat 03

Tải xuống
Cao: 20.9 cm Rộng: 49.9 cm Sâu: 4.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhập