#043Oddish

  • Ri 

Oddish 01 oddish1
Tải xuống Cao: 15.0 cm Rộng: 18.2 cm Sâu: 9.3 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Oddish 02
Oddish2
Tải xuống
Cao: 14.4 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3/10 Thiết kế: PMF

Mẹo: Mẫu này không đứng được, vì thế hãy in thêm đế để cố định nó.

Oddish 03
PENTAX Image
Tải xuống
Cao: 11.1 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 8.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 6/10 Thiết kế: PMF và Lyrin

Mẹo: Chưa cập nhật