#045Vileplume

V.01
Vileplume1

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 29.4 cm
  Sâu: 27.2 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Build từ trên xuống, hãy theo số thứ tự và tệp pdo.
 • Download
  V.02
  vileplume2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 21.5 cm
  Sâu: 21.3 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download