#047Parasect

  • Ri 

Parasect 01 parasect
Tải xuống Cao: 10.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 10.9 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Parasect 02

Tải xuống
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật