#051Dugtrio

  • Ri 

Dugtrio 01 dugtrio
Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 22.7 cm Số trang: 11 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Dugtrio 01

Tải xuống
Cao: 13.0 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật