#052Meowth

V.01
052Meowth1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 12.7 cm
  Sâu: 14.5 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
  Hướng dẫn: Làm phần chân tay riêng rẽ sau đó dán vào thân model. Bạn sẽ cần một cây nhíp để làm model này dễ hơn.
 • Tải xuống
  V.02
  Meowth2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 15.9 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  V.03
  052Meowth3
 • Số trang: 3+2
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Gardevoir7
 • Tải xuống
  V.04
  meowth4
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 25.1 cm
  Sâu: 25.3 cm
  Số trang: 17
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Darkcrash
 • Tải xuống
  V.05
 • Cao: 14.1 cm
  Rộng: 15.2 cm
  Sâu: 17.3 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: LuIS
 • Tải xuống
  V.06
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 15.2 cm
  Sâu: 17.3 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ – Trung bình
  Thiết kế: LuIS
 • Tải xuống
  V.A.01
 • Cao: 21.0 cm
  Rộng: 19.9 cm
  Sâu: 11.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống