#052Meowth

  • Ri 

Meowth 01 052Meowth1
Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 14.5 cm Số trang: 4 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Làm phần chân tay riêng rẽ sau đó dán vào thân model. Bạn sẽ cần một cây nhíp để làm model này dễ hơn.

Meowth 02
Meowth2
Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Meowth 03
052Meowth3
Tải xuống
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 3+2 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Gardevoir7

Mẹo: Chưa cập nhật

Meowth 04
meowth4
Tải xuống
Cao: 30.0 cm Rộng: 25.1 cm Sâu: 25.3 cm
Số trang: 17 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Darkcrash

Mẹo: Chưa cập nhật

Meowth 05

Tải xuống
Cao: 14.1 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4/10 Thiết kế: LuIS

Mẹo: Chưa cập nhật

Meowth 06

Tải xuống
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4/10 Thiết kế: LuIS

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Meowth 01

Tải xuống
Cao: 21.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật