#055Golduck

  • Ri 

Golduck 01 golduck1
Tải xuống Cao: 15.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 15.0 cm Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: paum56

Mẹo: Chưa cập nhật

Golduck 02
Golduck2
Tải xuống
Cao: 17.3 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Bắt đầu ở phần đầu và kết thúc ở đuôi. Chú ý một chút ở phần gai ở đầu, bàn tay và bàn chân. Xem thông tin chi tiết ở trong tệp PDF.

Golduck 03

Tải xuống
Cao: 22.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật