#058Growlithe

  • Ri 

Growlithe 01 Growlithe
Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 23.5 cm Sâu: 14.4 cm Số trang: 6 Độ khó: 8/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Growlithe 02

Tải xuống
Cao: 15.5 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật