#068Machamp

V.01
machamp

 • Cao: 19.9 cm
  Rộng: 20.5 cm
  Sâu: 13.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  machamp
 • Cao: 24.0 cm
  Rộng: 16.6 cm
  Sâu: 22.5 cm
  Số trang: 8+1
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Brandon
 • Download